Gamla och gällande lagar, författningar och förordningar om ädelmetaller. En sammanfattning av de viktigaste ändringarna

 

[1473-1799] [1800-1899] [1900-1999] [2000- ]

 

År 1473

¤ Guldsmederna uppmanades att flytta till städerna och utövningen av yrket på annan ort blev förbjudet.

¤ De första bestämmelserna om guldhalten, 19 karat (791/1000)

(finguld är 24 karat á 12 gran, eller 288 gran totalt)

 

År 1485

¤ Guldsmederna beordrades att märka de föremål de gjort med sitt bomärke eller sina initialer.

¤ Halten kontrollerades av skrået (yrkeskåren).

 

År 1489

¤ Verksilverhalten är 14½ lod (906)

(Finsilver är 16 lod á 18 gran eller 288 gran totalt)

 

År 1529

¤ Guldhalten är 18½ karat (771)

 

År 1569

¤ Verksilver 14 lod (875)

¤ Guldhalt 22 karat 2 gran (923)

 

År 1576

¤ Riksomfattande kontrollsystem, i praktiken är kontrollen omhändertagen av skråets åldermän.

 

År 1583

¤ Finland får en egen tjänsteman för kontroll av produkter i ädelmetall

 

År 1596

¤ Verksilver 13½ lod (843)

¤ Tillverkningsstadens stämpel (i praktiken blev stadsstämplarna vanliga mycket senare)

 

År 1641

¤ Verksilver 12 lod (750)

 

År 1661

¤Verksilver återställdes till 13½ lod (843)

 

År 1689

¤ Handelskollegiets beslut om guldhalt; dukatguld 23 karat 6 gran (979), pistolettguld 22 karat 6 gran ((937) och kronoguld 18 karat 5 grain (767).

¤ I praktiken fungerade stadsstämpeln som kontrollstämpel under åren 1689-1754. Stämpeln innehades av åldermannen och slogs på föremålet i samband med haltkontrollen.

¤ Haltkontrollen gjordes genom att skava ett metallprov från föremålet. Detta efterlämnade ett siksak-liknande mönster som kallas för åldermansranka.

 

År 1752, i kraft 1754

¤ Kontrollfunktionerna övertas av kontrollverket

¤ Varje guld- och silverföremål måste kontrollstämplas med en trekronorsstämpel även kallad kattfoten eller trepasset. Stads- och mästarstämplar var obligatoriska.

¤ Om någon blev fast för att ha tillverkat ett föremål i undermålig halt, var straffet böter på 200 riksdaler för första brottet, 400 riksdaler för andra brottet, och för den tredje gången blev domen livstids straffarbete.

¤ Dukatguld 23 karat (976), pistolettguld 20 karat 4 gran, (847) och kronoguld 18 karat 4 gran (764)

¤ Haltstämplar för guld: 23K, 20K och 18K

¤ Verksilver 13¼ lod (828)

 

År 1755

¤ Små guld- och silverföremål, såsom ringar och örhängen befrias från kontrollstämpling.

 

År 1759

¤ En generell årsstämpling som består av en bokstav, senare av bokstav och siffra. De större städerna hade redan tidigare haft sina egna årsstämplar.

¤ Straffen för tillverkning av produkter i underhaltigt material förmildras. Böter för 50 riksdaler för första gången, 100 riksdaler för andra gången och efter tredje gången förlorat rykte och en omvärdering av mästarrättigheterna.

 

År 1787

¤ Obligatoriskt att stämpla guldföremål på över 1,74 gram och silverföremål på över 3,32 gram, med undantag för så kallade allmogesmycken.

 

[1473-1799] [1800-1899] [1900-1999] [2000- ]

 

År 1804

¤ För att säkra den inhemska produktionen förbjuds import av guld- och silverföremål. Detta förbud gäller till 1852 förutom färre undantag.

 

År 1810

¤ Eget kontrollkontor grundas i Åbo.

¤ Kontrollstämpeln ändrades till en krona (tidigare tre kronor).

¤ Ny årsstämpel, årsbokstavserien startar från början (A är 1810).

 

År 1827

¤ Efter Åbo brand flyttar kontrollkontoret till Helsingfors.

 

År 1834

¤ Övervakning av kontrollstämplingen omhändertas av Bergstyrelsens överintendent

 

År 1853

¤ Haltstämplarna för silver är i lod 13 och 13L samt de ryska zolotnikstämplarna 78 och 84 (finsilver är 96 zolotnik).

 

År 1884

¤ Kontrollstämplingen omhändertas av Kontrollverket som är underställt Myntverket.

 

År 1886 i kraft 1887

¤ Övergången till decimalsystemet gör att halten börjar uppges i promille (tusendelar).

 

 

År 1891 i kraft 1892

¤ Förordningar om guld- och silverhalter och dess stämplar:

¤ Dukatguld i full halt 976 och som underhaltig minst 969, stämpel 969

¤ Pistolettguld i full halt 847 och som underhaltig minst 833, stämpel 833

¤ Kronoguld i full halt 764 och som underhaltig minst 750, stämpel 750

¤ Silver i full halt 828 och som underhaltig minst 813, stämpel 813

 

År 1893 i kraft 1896

¤ Haltstämplar för guldarbeten i tusendelar i oval sköld (kartusch)

¤ Haltstämplar på silverarbeten i tusendelar och bokstaven H i rektangulär sköld. H står för finskans H för hopea som betyder silver.

¤ Endast stämplar tillverkade av Myntverket får användas

 

[1473-1799] [1800-1899] [1900-1999] [2000- ]

 

År 1925

¤ För guldarbeten måste minst 0,200 av vikten vara av guld, för silverarbeten är remedium 0,400.

¤ Kontrollstämplingen är obligatorisk. Guldarbeten under 1 gram och silverarbeten under 3 gram berörs inte av detta.

¤ Kontrollexamen

¤ Produkter med guldhalterna 585, 750, 833, 875 och 969 och tillika silverhalterna 813, 875 och 976 kan kontrollstämplas

¤ Haltstämpeln uppges med tre siffror.

¤ Guldets haltstämpel har oval sköld, silvrets haltstämpel följd av bokstaven H har rektangulär sköld.

¤ Ett föremål bör stämplas med halt-, ort-, och årsstämpel. Års- och ortstämplarna kan utlämnas om de inte ryms på föremålet.

¤ Mästar- eller ansvarsstämpeln bör innehålla stämplarens för- och efternamn eller initialer alternativt hans varumärke.

¤ Ortstämpeln bör innehålla stadens, köpingens eller kommunens heraldiska vapen eller dess namn alternativt dess första bokstav.

¤ Årsstämpeln bekräftas varje kalenderår av kontrollverket

¤ Kontrollstämpel bör innehålla en krona på ett vågigt streckat (guillocherat) botten. Stämpelns sköld bör ha en hjärtform för inhemska föremål och en oval form för import

¤ Produkter i oädla metaller får inte innehålla stämplar som lätt kan förväxlas med inhemska halt- eller kontrollstämplar. Detta gäller inte för utomlands tillverkade föremål försedda med lagliga stämplar för respektive länder

¤ Det tidigare nämnda gäller inte för utmätning, konkurser, dödsbon eller mynt eller föremål av historiskt värde.

¤ Vill man tillverka ädelmetallprodukter eller sälja dylika produkter på ett försäljningsställe, måste man skriftligen informera kontrollverket om saken. Försäljning av produkter som gårdfarihandel är förbjudet

¤ Kontrollverkets chef eller dennes företrädare har rätt att inspektera guld- och silververkstäder och försäljningsutrymmen samt ta medtaga föremål för närmare undersökning

¤ Straffpåföljder är i medeltal 10-100 dagsböter

¤ Kontrollverket som lyder under Myntverket har som uppgift att utföra kontrollstämpling av guld- och silverföremål

 

År 1942

¤ Kontrollverket är underställt Handels- och industriministeriet

 

År 1966, i kraft 1967

¤ Att fylla ihåliga smycken med harts, plast eller andra ämnen är förbjudet

 

År 1968, i kraft 1969

¤ Kontrollexamens namn ändras till stämpelexamen

¤ Halterna ändras för guld 585, 750 och 969 och för silver 813, 830 och 925

 

År 1972, i kraft 1973

¤ Bokstaven ”H” stryks från silverhaltstämpeln

¤ Ortstämpeln måste slås eller gjutas på kontrollverkets inrådan (tidigare obligatorisk)

 

År 1974

¤ Silverprodukter under 5 gram behöver inte stämplas, tidigare under 3 gram

¤ Wienkonventionen (1972) har upptagits i lagen. Föremål stämplade enligt konventionen befrias från kontrollstämpling

¤ Guld- och silverprodukternas kontrollverk byter namn till Ädelmetallprodukternas kontrollverk

¤ Minimihalt för silver är 830 (tidigare 813)

¤ Guldets haltstämplar är 585, 750 och 869 och silvrets 830 och 925. Andra haltstämplar får inte användas

¤ Kontrollstämpelns sköld skall ha formen av ett hjärta på inhemska produkter och oval form på importerat gods.  Krona i rektangulär sköld indikerar export av ett föremål i lägre halt än vad den finska lagliga halten föreskriver.

¤ Produkter får inte innehålla stämplar som lätt kan förväxlas med antingen CCM-stämplar eller stämplar som används i de länder som anslutit sig till Wienkonventionen.

 

År 1975

¤ Wienkonventionen träder i kraft i Finland 27.6.1975

¤ Tekniska kontrollverket, som är underställt Handels- och industriministeriet, sköter kontrollstämplingen i enlighet med Wienkonventionen

 

År 1977

¤ Guldprodukter bör innehålla minst 200/1000 av sin vikt i rent guld motsvarande silver- och platinaprodukter 400/1000. Pläterade produkter anses inte vara produkter i ädelmetall

¤ Följande produkter kontrollstämplas; i guld minst 585, i silver 830 och i platina 950.

¤ Följande produkter kontrollstämplas inte: I guld- och i platina under 1gram, silver under 5 gram och CCM-stämplade produkter.

¤ Guld 585, 750 och 969, silver 830 och 925 och platina 950

¤ Haltstämpelns sköldform är för guld oval, silver rektangulär och platina på sin spets liggande romb

¤ För regelbrott påföljder antingen böter eller i grava fall återkallas stämplingsrättigheterna tills anklagelserna prövats i domstol

¤ Genom ansökan kan kontrollverket i särskilda fall bevilja undantag från regelverket

¤ Lödkorn/lod bör vara i samma halt som föremålet har med följande undantag: 750 filigranarbeten och klockboetters lod 740 och 750 vitguld minst 585, silver 650 och platina 995 Au, Ag, Pt eller Pd

¤ Ett underhaltigt lod får användas endast i den mån det är nödvändigt. Att förstärka, fylla eller att öka tyngden med lod är förbjudet

¤ Om produkten innehåller delar av oädel metall måste de märkas med ordet METAL eller metallens namnförkortning. Om så inte kan ske, måste den oädla metallen klart kunna skiljas till färgen från ädelmetallen. Att förstärka, fylla eller att öka tyngden är förbjudet

¤ Material som inte är metall får användas om det markant skiljer sig från ädelmetallen. De får inte pläteras eller på annat sätt behandlas att likna ädelmetall. Vad som inte är gjort av ädelmetall skall vara klart synligt.

¤ Bestickens handtag får fyllas med ämnen som inte är metall till den grad det är nödvändigt för att kunna fästa handtaget

¤ Kombinering av ädelmetaller: Guld får innehålla delar i platina och vitguld får rodineras. Silver får innehålla guld- och platinadelar och får rodineras eller förgyllas. Platina får rodineras. Av tekniska skäl kan man använda delar tillverkade av oädla metaller, förutsatt att delen har ett märke som uppger metallens eller legeringens sammansättning.

 

År 1992

¤ Kontrollverket byter namn till Tekniska kontrollcentralen.

 

År 1995

¤ Som kontrollverk fungerar Tekniska kontrollcentralen (fungerade tidigare som kontroll- och stämplingsövervakningsmyndighet)

¤ Tidigare stämplades ortstämpeln om kontrollverket så krävde det, men nu ”om det är nödvändigt”.

¤ Vill man tillverka eller sälja produkter i ädelmetall, måste Säkerhetsteknikcentralen (Tukes) skriftligen informeras. Ansvarsstämpeln måste vara godkänd av Tukes.

¤ Stämplingsexamen avläggs i kontrollverket.

¤ Tukes följer upp att förordningarna efterföljs och kan även ta prov för att övervaka marknaden

¤ Tukes (tidigare Kontrollverket) har rätt att återkalla stämplingsrättigheter.

¤ Tukes kan bevilja undantag från författningens regelverk och ge enhetliga anvisningar om regelverkets tillämpning.

¤ Tukes har rätt att upprätta begränsningar för handeln och kontrollstämplarna om det av allmänt intresse anses nödvändigt

 

År 1998

¤ Tekniska kontrollcentret läggs ner och ersätts av ett av Tukes ackrediterad kontrollverk.

¤ Förordningen stipulerar de krav kontrollverket måste uppfylla. En ansökan beträffande acceptans som kontrollverk måste skickas till Tukes, som godkänner verket som kontrollverk om kraven uppfylls.

¤ Ädelmetallprodukter för allmän konsumtion (som tidigare kontrollstämplades) måste innehålla 585/1000 guld, 830/1000 silver eller 950/1000 platina. I ren form kan dessa metaller stämplas med haltstämpeln 999.

¤ Befriande från kontrollstämpling är guld- och platinaprodukter vilkas massa är under 2 gram (tidigare 1 gram) samt produkter i silver vilkas massa är under 10 gram (tidigare 5 gram)

¤ Ansvarsstämpeln godkänns av Tukes (tidigare Kontrollverket) som också för ett stämpelregister. Innehavaren av en ansvarsstämpel måste bekräfta sitt innehav vartannat år.

¤ Remedium får vara maximalt 5/1000 av massan, med hänsyn till mätmetodens exakthet. Begreppen knaphaltig, undermålig eller full halt används inte mera.

¤ Tukes bekräftar års- och stadsstämplarna och Kontrollverkets kontrollstämpel. Kraven om stämplarnas utseende har strukits.

¤ Importerade produkter som har stämplats så, att de motsvarar de stämplar som nämns i respektive finska författning, behöver inte kontrollstämplas. Detta gäller även för produkter som redan stämplats i EU eller i EES-land. Detta förutsätter dock, att nämnda kontrollstämplar har slagits av ett neutralt kontrollverk i respektive land samt, att Tukes har stämpeln registrerad.

¤ Tukes bör informeras om man ämnar sälja eller tillverka produkter i ädelmetall. Eventuella ändringar måste rapporteras till Tukes inom tre månader.

¤ Alla som fått sin anmälan godkänd av Tukes får stämpla ädelmetaller och sålunda innehar ett intyg om framställning eller import utskrivet av Tukes. Stämpel eller andra examina behövs inte mera. Dessutom får man agera fritt på flera orter.

¤ Ädelmetallprodukter får säljas även i gårdfarihandeln.

¤ Tukes har rätt till information för att kunna följa upp att regelverket efterföljs.

¤ Förlust av stämplingsrättighet och bötfällning har strukits från författningen.

¤ I produkter ämnade för allmän konsumtion måste lodet vara i samma halt som i själva produkten. Undantagen är; för guld i över 750 måste lodet vara minst 750, för silver minst 550 och för platina minst 800 (platina)

¤ Oädla metaller får inte användas som plätering eller mellanskikt.

 

[1473-1799] [1800-1899] [1900-1999] [2000- ]

 

År 2000, i kraft 2001

¤ Ytbehandling/plätering: Haltstämpeln berättar halten för ädelmetallen under ytan. Delar tillverkade av oädel metall eller annat material får inte pläteras. Tidigare var vissa ytbehandlingar tillåtna.

¤ Kontrollverkets kontrollstämpel definierar Kontrollverket. Kontrollstämpeln slås alltid på produkten; en krona i hjärtformad sköld med botten i vågigt mönster. Stämpeln kan också innehålla verkets unika signum. Kontrollmyndigheterna godkänner genom en ansökan en kontrollstämpel. Tidigare: Endast Tukes godkände kontrollverkets kontrollstämpel.

¤ Ansvarsstämpel: Indikerar att utövaren som ansvarar för att produkten verkar i enlighet med kraven. Stämpeln bör bestå av versaler eller en kombination av dessa (inga symboler/märken får förekomma längre). Stämpel godkänns av kontrollmyndigheten genom ansökan. Respektive myndighet upprätthåller även ansvarsstämpelregistret. Innehavaren av en ansvarsstämpel måste informera om eventuella ändringar och bekräfta sin registrering vart tredje år (tidigare vartannat).

¤ Ortstämpeln indikerar tillverkningsorten och dess grundform har formen av ett vapen. Stämpeln godkänns av Tukes på stadens ansökan (bekräftades tidigare av Tukes).

¤ Övriga stämplar: Inga till utseendet förvirrande lika stämplar får finnas på produkten. Andra EES-länders stämplar (tidigare tillverkningslandets officiella stämplar) får dock användas.

¤ Haltstämplar: Guld 375, 585, 750, 916 och 999, silver 800, 830, 925 och 999 och platina 850, 900, 950 och 999. Guldhalten 969 har strukits.

¤ Befriade från stämpling är guld- och platinaprodukter under 1gram (tidigare under 2 g) och silverprodukter under 10 gram.

¤ En ädelmetallprodukt kan kontrollstämplas på kontrollverket, men är inte längre obligatoriskt.

¤ Konkurser, dödsbon, auktioner mm. har utelämnats från förordningarna.

¤ Förr kunde en ädelmetallprodukt bara i undantagsfall innehålla olika slag av ädelmetaller.

¤ Som ädelmetallprodukt kan marknadsföras produkter vilkas guldhalt är minst 375 (tidigare 585), silverhalt 800 (tidigare 830) eller platinahalt 850 (tidigare 950).

¤ Alla produkter i ädelmetall måste vara stämplade med namn- och haltstämpel. Dessa garanterar att produkten är äkta. Tidigare krävdes också års- och ortstämplar, men de kan vid behov lämnas bort.

¤ Att produkternas håller ställda krav kan påvisas genom kontrollverkets inspektioner och bekräftas med kontrollstämpel. Tidigare var kontrollstämplingen obligatorisk.

¤ Kontrollmyndigheten har rätt att bevista försäljningsställen där man säljer föremål i ädelmetall. Myndigheterna har även rätt till provtagning. Proven ersätts till gällande pris.

¤ Om produkten inte uppfyller kraven, har kontrollmyndigheten rätt att förbjuda dess försäljning, kräva ändringar eller bestämma hur man skall handlägga ärendet angående respektive produkt. Den ansvariga parten kan förpliktas att ersätta produkten och betala kontrollavgiften.

¤ Kraven kan också intensifieras med vite eller tvångsutförande.

¤ Brott mot förordningarna kan bestraffas med böter. Eventuell ekonomisk vinnig förverkas till staten.

¤ Produkter stämplade i andra EES-länder accepteras i Finland, förutsatt att konsumenterna kan ur stämplarna utläsa samma information som från de finska stämplarna.

 

År 2004

¤ Bordsbestick, ljusstakar kan vid välgrundat behov fyllas i med lämplig underhaltig ädelmetall, metall eller annat material. Produktbeskrivning skall bifogas produkten eller vara lätt tillgänglig på försäljningsplatsen.

¤ Kontrollstämpling kan också utföras med laser.

¤ Ädelmetallprodukter får ha stämplar som används i andra EU-länder.

¤ Underhaltiga ädelmetallföremål är olagliga.

¤ Om en ädelmetallprodukt som är till salu inte har krävda stämplar, har tullen, kronofogden, auktionskammare, pantlånekontor samt konkurs- och dödsbon rätt att ersätta de officiella stämplar som saknas med ett skriftligt intyg. Föremålets halt bör antecknas såsom den är.

 

År 2005

¤ Vid marknadsföringen måste alla ädelmetallprodukter ha slaget namn- och haltstämpel eller alternativt kontroll- och haltstämpel.

¤ Tillverkaren eller marknadsföraren ansvara för att produkten har förordnade stämplar.

 

År 2008, i kraft 2009

¤ Palladium upptas i lagen, dess minimihalt är 500/1000

 

År 2009

¤ Ädelmetallhalten i lodet som används i palladiumprodukter bör vara minst 500.

¤ En Ansvarsstämpel kan slås på andra metallprodukter än ädelmetaller. Då måste det entydigt framgå att det inte är frågan om ädelmetall.

¤ Ädelmetallprodukter kan innehålla stämplar som används i andra länder. Sådana är stämplar som tidigare använts i länder innan de anslutit sig till EU eller EES

¤ Palladiumhalterna är: 500, 850, 950 och 999.

¤ Haltstämpeln kan även vara en skarpstämpel

¤ Skölden för haltstämpeln för palladium är en symmetrisk trapets i vilken tre sidor är lika långa och den fjärde, understa sidan, dubbelt så lång som en kort sida. De vågräta sidorna är parallella.

¤ En lätt palladiumprodukt väger under 1 gram.

¤ Om en lätt produkt stämplas, den bör ha minst en haltstämpel (tidigare även namnsstämpel).

 

[1473-1799] [1800-1899] [1900-1999] [2000- ]