FINSKA STÄMPLAR FRAM TILL ÅR 1970

Namnstämplar & Sök stämplar

Denna stämpel består av den ansvarige tillverkarens initialer, vald symbol eller logotyp.

Ortstämplar

Stämpel som indikerar närmast liggande, i stämpelregistret registrerad, stad där arbetet utförts.

Kontrollstämplar

Kontrollstämpeln är bevis på att föremålet genomgått testning och uppfyller de minimikrav på metallens finhalt som stämpeln indikerar.

Haltstämplar

Stämpeln anger finhalten i legeringen i tusendelar – t.ex. 750/1000.

 

Årsstämplar

Stämpeln visar en bokstav och en siffra som anger vilket år föremålet är tillverkat.

 

Övriga stämplar

Sällsynta fynd, avvikelser och andra specialiteter.